Общи условия

Общи условия

Общи условия на Договора за използване на информационните услуги и ресурси, предлагани от “МЪДРЕЦ” ЕООД чрез неговия уебсайт, достъпен на адрес www.zala-rodopi.com

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на Договора за използване на информационните услуги и ресурси (наричани по-долу за краткост „Общи условия“), предлагани от „МЪДРЕЦ“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200495973, чрез неговия уебсайт, достъпен на адрес www.zala-rodopi.com (наричани по-долу за краткост „Договора“) и урежда отношенията между „Мъдрец“ ЕООД, в качеството му на доставчик на услуги, и всеки потребител на услуги или ресурси, достъпни чрез горепосочения сайт.

 

I. ДЕФИНИЦИИ

За прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия употребените в тях понятия и изрази ще имат следното значение:

 1. “Доставчик на услуга по съхранение на чужда информация” (“Хостинг компания”) е физическото или юридическото лице, което предоставя Споделени хостинг услуги.
 2. „Доставчик на услуги“ е „Мъдрец“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър с ЕИК 200495973, със седалище и адрес на управление в град София, п.к. 1606, р-н Красно село, ул. „Лайош Кошут“ № 24, учредено и осъществяващо търговска дейност в съответствие със законите на Република България и администриращо уебсайта, достъпен на адрес zala-rodopi.com.
 3. „Електронна препратка“ означава хипервръзка, обозначена в определена уеб страница, която позволява автоматизирано препращане към друга уеб страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 4. „Злоумишлени действия“ са действия и/или бездействия, които причиняват вреди на лица, използващи Интернет или други свързани мрежи, включително изпращането на непоискани търговски съобщения в нарушение на действащото законодателство (спам), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси чрез използване на чужди права или пароли, придобити по незаконен начин, използване на недостатъци в системите с цел извличане на облага за себе си или за другиго или добиване на информация (hack), смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет или други свързани мрежи, извършване на деяния, които могат да бъдат квалифицирани като престъпления, в това число, но не само, повреждане или разрушаване на чуждо имущество чрез нерегламентиран достъп до компютърни системи или информационни масиви, компютърна измама, въвеждане на компютърен вирус в компютърна програма или система от типа на „троянски коне“, системи за отдалечен контрол и др., както и извършването на каквито и да било други действия, които могат да се квалифицират като състави на непозволено увреждане или административно нарушение по българското законодателство.
 5. „Потребител“ е всяко лице, което под каквато и да е форма използва информационните услуги или ресурсите, предоставяни от уебсайта zala-rodopi.com, администриран от Доставчика на услуги.
 6. „Потребителско съдържание“ е всеки текст, снимка, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани от Потребител на сървър на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез Уебсайта zala-rodopi.com.
 7. „Случайно събитие“ е непреодолимо и непредотвратимо събитие от необичаен характер, непредвидимо към момента на сключване на Договора, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
 8. “Споделени хостинг услуги” включват, но не се изчерпват с услуги по предоставяне на свободно дисково пространство, намиращо се в инфраструктурата на Доставчика на услуга по съхранение чужда информация; предоставяне на достъп до администраторски панел за публикации; обработване и администриране на информация, съхранявана в предоставеното дисково пространство; използване на електронна поща; предоставяне на параметри във връзка с изпълнение на услугата по договора, обвързващ „Мъдрец“ ЕООД и Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация; предоставяне на услуги по техническа поддръжка; предоставяне на контролен панел за управление на абонаментите и регистрациите на потребителите.
 9. „Съдържание“ е всеки текст, снимка, звук, видео, мултимедия или друго аудио и/или аудио-визуално съдържание, електронна препратка или какъвто и да е друг материал или информация, включително изразени мнения и/или становища, публикувани на уебсайта zala-rodopi.com от Доставчика на услуги на сървър на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, достъпът до които се осъществява чрез уебсайта на “МЪДРЕЦ” ЕООД.
 10. „Уебсайт“ е съвкупност от уеб страници, съдържащи текст, звук, картина, изображение, електронни препратки, компютърни програми (софтуер) или други материали и ресурси, които са налични в Интернет и достъпът до които може да се осъществи на унифициран адрес на ресурс (URL) в компютърна мрежа чрез използването на протокол HTTP (Hypertext Transfer Protocol) или HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
 11. „Уебсайтът zala-rodopi.com<“ е уебсайт, разработен, поддържан и администриран от Доставчика на услуги, чрез който на потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, които са предмет на настоящите Общи условия.
 12. „Уеб страница“ е хипертекстов документ, съдържащ файлове, изображения, видео и друго съдържание, достъпът до който се осъществява чрез унифициран адрес на ресурс (URL).
 13. „Услуги“ са услугите, предоставяни от Доставчика на услуги чрез уебсайта zala-rodopi.com.

В приложимите случаи, думи, употребени в единствено число, следва да се разбират в смисъл, включващ множествено число, и обратно.

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 1. Доставчикът на услуги предоставя на Потребителя безплатно или срещу възнаграждение Услугите, предвидени в настоящите Общи условия, чрез Уебсайта zala-rodopi.com, при стриктно спазване от страна на Потребителя на определените в тези Общи условия изисквания.
 2. Използването на Услугите и достъпът до Съдържанието се предоставят на нерегистрирани потребители. Услугите включват, но не се изчерпват с, услуги по търсене, обработване и предоставяне на достъп до информация и ресурси под формата на текст, изображения, видео и др., достъпна за Потребителя чрез Уебсайта www.zala-rodopi.com.
 3. Всички Услуги и всякаква форма на Съдържание, предоставени от Уебсайта zala-rodopi.com на Потребителя, имат само и единствено информативна цел.
 4. Доставчикът на услуги периодично подобрява Услугите си в съответствие с дейността на дружеството, като изменя техния брой, характеристики и режима на предоставянето им. На това основание Доставчикът на услуги може да създава или да премахва определени функционалности на Услугите, както и въобще да преустанови тяхното предоставяне. Доставчикът на услуги също така запазва правото си да избере дали да предоставя всички или част от Услугите срещу имуществено и/или друго възнаграждение.

 

III. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията между Доставчика на услуги и Потребителите.
 2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в интернет на български език на Уеб страница с адрес: http://zala-rodopi.com/общи-условия/

във формат, който позволява неговото съхранение и възпроизвеждане. Електронна препратка към Уеб страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е видима в долната част на всяка Уеб страница от Уебсайта www.zala-rodopi.com. Потребителят потвърждава, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва с всяко използване на Услугите и всички и всякакви ресурси, достъпни на Уебсайта www.zala-rodopi.com, включително и с отварянето на Уеб страница от Уебсайта www.zala-rodopi.com, както и чрез натискането на Електронна препратка, видима на началната (заглавната) страница или на която и да е друга Уеб страница от Уебсайта www.zala-rodopi.com. В случай че Потребителят не е съгласен с някое от изискванията на настоящите Общи условия, той не следва да използва Уебсайта www.zala-rodopi.com или която и да е от Услугите, а в случай че вече ги е използвал или ги използва – да преустанови използването им незабавно.

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Договорът се счита обвързващ за страните от момента, в който са приети Общите условия, съдържащи се в Уеб страницата, посочена в точка III.2 по-горе.

 

V. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА ZALA-RODOPI.COM. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 1. Доставчикът на услуги предоставя чрез Уебсайта zala-rodopi.com безплатни и/или платени Услуги.
 2. Безплатни са Услугите, предоставяни безвъзмездно на Потребителя от Доставчика на услуги чрез Уебсайта zala-rodopi.com, за достъп до които не се изисква регистрация.
 3. Платени са Услугите, предоставяни от Доставчика на услуги чрез Уебсайта zala-rodopi.com, за ползването на които е необходимо изрично изявление от страна на Потребителя и заплащане на посочената за съответната услуга цена.
 4. Конкретни платени Услуги, тяхното съдържание, условията и цените за предоставянето им се публикуват на съответните Уеб страници на Уебсайта zala-rodopi.com.
 5. Цените за получаване на достъп до платени Услуги са обявени на съответната Уеб страница на Уебсайта zala-rodopi.com. Доставчикът на услуги запазва правото си да изменя размера на цените на платените Услуги. Потребителят може да извърши плащането на цената на Услугата по всеки един от посочените в съответната Уеб страница начини.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 1. Потребителят има право на интернет достъп до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта zala-rodopi.com, при спазване на условията и изискванията за достъп до съответните Услуги, определени от Доставчика на услуги.
 2. Потребителят има право на достъп до Потребителско съдържание, както и всяко друго съдържание, публикувано на Уебсайта zala-rodopi.com, само и единствено с предназначението и за целите, предварително установени от Доставчика на услуги, и чрез използване на нормалната функционалност на Уебсайта www.zala-rodopi.com. Достъпът до аудио и/или аудио-визуално Потребителско или друго съдържание може да бъде осъществявано само при поискване, чрез медиен поток (streaming), представляващ предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез интернет от Уебсайта www.zala-rodopi.com или посредством Електронна препратка към уебсайтове, създавани, поддържани и администрирани от трети лица, до крайно устройство на Потребителя, предоставящо възможност на Потребителя да гледа и слуша аудио и видео записи в реално време онлайн, при което не остава постоянно копие и не се дава възможност за изтегляне и записване (download), освен при изрично и недвусмислено разрешение от страна на Доставчика на услуги или на съответните трети лица, като например индикация на опция за изтегляне и записване (download) под формата на бутон или Електронна препратка за изтегляне, водеща към съответното съдържание.
 3. Потребителят се задължава при използване на Услугите, предоставяни от Доставчика на услуги, да не зарежда, разполага на сървър на Доставчика на услуга по съхранение чужда информация и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и/или Електронни препратки към материали:
  • противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите общи условия и добрите нрави;
  • които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
  • представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разгласяване е забранено от договор, закон, акт на компетентен орган на държавна власт или орган на местното самоуправление;
  • съдържащи информация относно правата за достъп на други Потребители, без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такава информация;
  • съдържащи лични данни на трети лица или друга защитена от закон информация, освен когато това е в съответствие с всички приложими изисквания за нейната защита, обработка и употреба;
  • подтикващи към или съдържащи насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплахи за живота и физическата неприкосновеност на хора или животни;
  • изобразяващи злополуки или други тежки инциденти, или престъпления, или жертви на престъпления или пострадали при злополуки или инциденти лица;
  • с порнографско или открито сексуално съдържание;
  • изобразяващи или подтикващи към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна;
  • накърняващи честта, достойнството или доброто име на трети лица;
  • призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • представящи или насърчаващи поведение, което застрашава опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа и разумното използване на природните богатства и ресурсите;
  • съдържащи информация, подбуждаща към тероризъм;
  • нарушаващи каквито и да е имуществени или неимуществени права на трети лица;
  • с лошо качество и неясно съдържание;
  • с големина на файла над определените от Доставчика на услуги максимални размери, обозначени на съответната Уеб Страница от Уебсайта zala-rodopi.com.
 4. Потребителят се задължава да не използва технологии или средства, различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта zala-rodopi.com, и реализирани чрез нормалната функционалност на Уебсайта, за достъп до Потребителско съдържание или каквото и да е друго съдържание, достъпно на Уебсайта www.zala-rodopi.com.
 5. Потребителят се задължава при използване на Услугите, предоставени от Доставчика на услуги:
  • да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
  • да не използва, копира или разпространява Потребителско съдържание, публикувано от други Потребители, или каквото и да било друго Съдържание, достъпно на Уебсайта zala-rodopi.com, за търговски цели;
  • да не извършва политическа агитация или религиозна пропаганда;
  • да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Потребителите съдържание, като напр. банери и изскачащи прозорци;
  • да не се представя за друго лице или за представител на друго физическо или юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да въвежда в заблуждение на Доставчика на услуги или трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена професионална или друга група хора;
  • да уведомява незабавно Доставчика на услуги за всеки случай на извършено или установено нарушение при използване на предоставяните Услуги;
  • при констатиране на повредени файлове, своевременно да уведоми Доставчика на услуги, за да бъдат същите своевременно отстранени.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГИ

 1. Доставчикът на услуги няма задължението, нито обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват предоставените Услуги, и не носи отговорност за Потребителското съдържание, нито за дейностите на Потребителите, свързани с използването на Услугите. Доставчикът на услуги няма задължение да осъществява общ контрол и наблюдение на информацията, съхранена на сървъра на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация или достъпна чрез използване на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребител чрез използване на Услугите, освен в предвидените в закон случаи.
 2. В съответствие с изискванията на приложимото действащо законодателство Доставчикът на услуги съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на сървърите на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, и има задължението да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите и по реда, предвидени от закона.
 3. Доставчикът на услуги има задължението да полага грижата на добър търговец за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално и необезпокоявано ползване на Услугите. Независимо от това, Доставчикът на услуги не гарантира, че информацията, достъпна чрез Уебсайта zala-rodopi.com, включително и Потребителското съдържание, е пълна, точна, правилна и изчерпателна.
 4. Доставчикът на услуги има правото, но не и задължението, по своя собствена преценка и без да отправя предупреждение да спира, ограничава или променя Услугите, предоставяни на Потребителя, както и да уведомява компетентните държавни органи, ако по преценка на Доставчикa на услуги чрез поведението си Потребителят нарушава разпоредбите на действащото българско законодателство, настоящите Общи условия или застрашава правата на трети лица.
 5. Доставчикът на услуги има правото, но не и задължението, по своя собствена преценка и без да отправя предупреждение, да спре или ограничи достъпа до определено Потребителско съдържание и да го премахне частично или изцяло от сървъра на Доставчика на услуга по съхранение на чужда информация, когато прецени, че то е несъвместимо с действащото българско законодателство, настоящите Общи условия или правата на трети лица.
 6. В случай че Доставчикът на услуги бъде информиран относно претенции на трети лица относно Потребителско съдържание, съхранявано на Уебсайта zala-rodopi.com, което нарушава права на интелектуална собственост, включително, но не само, авторски и/или сродни права и права върху търговски марки, както и в случай че Потребителят нарушава права на интелектуална собственост на Доставчика на услуги, Доставчикът на услуги има правото, по своя собствена преценка и без да отправя предупреждение, да спре достъпа до конкретното Потребителско съдържание до окончателното уреждане на спора. При получаване на акт на компетентен държавен орган относно премахване на Потребителско съдържание или преустановяване на достъпа до него Доставчикът на услуги има правото да спре достъпа до съответното Потребителско съдържание, без да отправя предупреждение, и да предприеме допълнителни действия по изпълнението на получения акт.
 7. Доставчикът на услуги няма задължение да съхранява или да възстановява Потребителско съдържание или друг вид информация от или за Потребителя, която е била изтрита от Потребителя, от Доставчика на услуги или от трето лице, без значение от причините, довели до изтриването.
 8. Когато Доставчикът на услуги получи информация, която дава достатъчно основание да се предполага, че поведението на Потребителя при използването на Услугите би могло да осъществява състав на престъпление или административно нарушение, Доставчикът на услуги има правото по своя собствена преценка да сезира компетентните държавни органи и да им предостави необходимото съдействие и цялата нужна информация и материали, поискани по надлежния ред, които биха спомогнали за идентифициране на извършителя и установяване на данни за извършено престъпление или административно нарушение.
 9. Доставчикът на услуги запазва правото си да спира предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта zala-rodopi.com, след отправяне на предизвестие под формата на съобщение, публикувано на съответните Уеб страници на Уебсайта www.zala-rodopi.com.
 10. Доставчикът на услуги има правото да промени характера на всяка от Услугите, достъпни на Уебсайта zala-rodopi.com, така че тя да бъде предоставяна на Потребителя срещу възнаграждение. Информация за предстоящата промяна се публикува под формата на съобщение на Уебсайта www.zala-rodopi.com в разумен срок.
 11. Доставчикът на услуги има правото да поставя на всяка от Уеб страниците на Уебсайта zala-rodopi.com Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Доставчикът на услуги или от трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към Уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика на услуги. Доставчикът на услуги не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Уеб страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на Потребителя при ползването Услугите на Уебсайта www.zala-rodopi.com. Доставчикът на услуги не гарантира точността, ефикасността, въздействието или качеството на продукти, терапии, методи за лечение и всякакви други стоки или услуги, намиращи се извън контрола на Доставчикът на услуги.
 12. Доставчикът на услуги има правото да поставя на всяка от Уеб страниците на Уебсайта zala-rodopi.com Електронни препратки, сочещи към Уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика на услуги за осведомителни и референтни цели. Доставчикът на услуги полага дължимата грижа да установи дали Съдържанието, публикувано на тези Уебсайтове, е незаконно или накърняващо правата на трети лица. В случай, че Доставчикът на услуги получи уведомление, че Съдържанието, публикувано на Уебсайта, който е извън контрола на Доставчика на услуги, нарушава правата на трети лица, Доставчикът на услуги незабавно премахва Електронната препратка към този Уебсайт.

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. С разполагането на Потребителско съдържание на Уебсайта zala-rodopi.com Потребителят отстъпва на Доставчика на услуги неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения.
 2. Правото по предходната точка се отстъпва за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Доставчика на услуга по съхранение чужда информация, както и за разумен срок след премахването или изтриването му. По силата на отстъпеното му по предходната точка право Доставчикът на услуги получава право да използва Потребителското съдържание, включително и право да отстъпва това право на трети лица във връзка с осъществяваната от Доставчика на услуги дейност. Потребителят декларира, че е носител на авторско право или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, включително правото да отстъпва на трети лица ползването на съответния материал, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Уебсайта zala-rodopi.com и неговото използване в съответствие с настоящите общи условия не нарушава правата на трети лица. Потребителят декларира, че е получил съгласието на всяко лице, което участва или е изобразено в разполаганото от Потребителя Потребителско съдържание с оглед заснемането, изобразяването, използването на името или други данни относно такова лице, както и публикуването на съответния материал на Уебсайта www.zala-rodopi.com.
 3. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта zala-rodopi.com Потребителят се съгласява и отстъпва на всички останали Потребители на Услугите неизключително право да получат достъп до публикуваните материали, както и да ги използват и възпроизвеждат по начина, осигурен от Доставчика на услуги чрез предоставяните Услуги, без да дължат възнаграждение за това и без териториални ограничения. Правото по тази точка се отстъпва за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на Доставчика на услуги по съхранение на чужда информация, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.
 4. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта zala-rodopi.com Потребителят се съгласява и отстъпва на Доставчика на услуги правото да възпроизвежда и да визуализира публикуваните материали, както и да използва по своя собствена преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на Уеб страниците от Уебсайта www.zala-rodopi.com, на които се визуализира Потребителското съдържание.
 5. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Потребителят има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право на Доставчика на услуги, на други Потребители или на съответни изрично посочени лица. Потребителят има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържанието, което е било достъпно за него/нея при ползването на Услугите, с изключение на случаите, в които е получил изричното съгласие на съответните правоносители.
 6. Потребителят се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин смущава нормалната работа на технически или софтуерни мерки, приети и поставени от Доставчика на услуги на Уебсайта zala-rodopi.com с оглед предотвратяване или ограничаване на използването на съдържанието на Уебсайта www.zala-rodopi.com в нарушение на настоящите общи условия, включително такива, ограничаващи начините на ползване или копирането на Потребителско съдържание.
 7. Потребителят е еднолично отговорен за законосъобразността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез използването на Услугите на Уебсайта zala-rodopi.com, както и за самите действия по публикуването или предоставянето на достъп до това съдържание, включително и за съответните последици от тези действия.
 8. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта zala-rodopi.com, извън Потребителското съдържание, разположено от Потребителите на Уебсайта www.zala-rodopi.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, както и съгласно приложимото чуждестранно законодателство, и принадлежат на Доставчика на услуги или на съответно посоченото лице, отстъпило правото на ползване на Доставчика на услуги, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

IX. ОТГОВОРНОСТ

 1. Доставчикът на услуги полага грижи информацията в Уебсайта zala-rodopi.com да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира достоверността и пълнотата на съдържанието и не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако не е посочено нещо различно на Уебсайта www.zala-rodopi.com. Доставчикът на услуги полага грижата на добър търговец за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че предоставяните безвъзмездно Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Доставчикът на услуги не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако същите са причинени от Доставчика на услуги умишлено или при проявена груба небрежност.
 2. Доставчикът на услуги не носи отговорност за наличността и качеството, на стоките и услугите, доведени до знанието на Потребителя чрез публикуване на коментари, предложения, електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица на Уебсайта zala-rodopi.com. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика на услуги, последният не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, обезпечаването, изпълнението, изменението и прекратяването на договорни и законови задължения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени загуби и пропуснати ползи, произтекли от неизпълнението на тези задължения.
 3. Доставчикът на услуги не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера или хардуера на Потребителя, или за загуба на данни, произтекла от съхраняването или използването по какъвто и да било начин на Потребителско съдържание или друго Съдържание или ресурси посредством предоставяните Услуги.
 4. Доставчикът на услуги не носи отговорност за недостъпност и невъзможност за предоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства, които са извън контрола на Доставчика на услуги – в случаи на непреодолима сила, Случайно събитие, прекъсване на глобалната или локалната интернет мрежа, породено от повреди в основната физическа инфраструктура, неправилна софтуерна или хардуерна конфигурация, свръхнатоварване на мрежата, атаки от тип „отказ от услуга“ и всякакви други проблеми в предоставянето на Услугите, които са извън контрола на Доставчика на услуги, проблеми, дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случаи на нерегламентиран достъп или намеса на трети лица във функционирането на информационните системи на Доставчика на услуги или сървърите на Доставчика на услуга по съхраняване на чужда информация.
 5. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че разбира възможността за евентуални прекъсвания и друг вид технически или софтуерни затруднения при осъществяване на интернет свързаността до Уебсайта zala-rodopi.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на Доставчика на услуги грижа на добър търговец. Потребителят декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Доставчика на услуги за претърпени загуби или пропуснати ползи, настъпили вследствие на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на интернет свързаността, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.
 6. Доставчикът на услуги не носи отговорност за достъпността и/или качеството на услугите или благонадеждността на всякаква външна информация, предоставена на Потребителя от трети лица или до която е предоставен достъп по какъвто и да е начин чрез Уебсайта zala-rodopi.com, включително чрез Електронни препратки, сочещи към външни източници на информация.
 7. Доставчикът на услуги не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Освен това, Доставчикът на услуги не отговаря за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа до или използването на това съдържание, предоставено им от Потребителя или станало достъпно чрез Уебсайта zala-rodopi.com. Доставчикът на услуги не носи отговорност спрямо Потребителя и трети лица за претърпени имуществени или неимуществени загуби и пропуснати ползи, настъпили вследствие на прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.zala-rodopi.com.
 8. Доставчикът на услуги не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, достигнали до вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта zala-rodopi.com на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на Доставчика на услуги, дружеството не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, обезпечаването, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени загуби и пропуснати ползи, произтекли от неизпълнението на тези задължения.
 9. Доставчикът на услуги не отговаря за претърпените имуществени или неимуществени вреди, включително пропуснатите от Потребителя или от трети лица ползи, причинени вследствие на прекратяването, промяната или ограничаването на Услугите или вследствие на разваляне на Договора поради неспазване от страна на Потребителя на изискванията на настоящите Общи условия, на неспазване на разпоредбите на действащото законодателство, или поради изпълнението на разпореждания на компетентните държавни органи.

X. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 1. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика на услуги и всички трети лица за всички претърпени от тях имуществени и неимуществени загуби и пропуснати ползи, включително за платени глоби и имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, възникнали вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Потребителско съдържание или друга информация, която Потребителят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от Доставчика на услуги Услуги в нарушение на българското законодателство или настоящите Общи условия.
 2. Задълженията на лицата по настоящата т. X „Обещетения“ остават дължими и след прекратяване на договора с Потребителя, включително и след прекратяването на дейността и съществуването на Уебсайта zala-rodopi.com.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, Договорът между страните се прекратява при настъпването на някое от следните обстоятелства:

 1. Преустановяване на поддръжката на Уебсайта zala-rodopi.com;
 2. По взаимно съгласие на страните;
 3. Други предвидени в закона случаи.

 

XII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Доколкото Услугите, предоставяни от Доставчика на услуги, постоянно се допълват и изменят с цел тяхното развитие и усъвършенстване, както и с оглед на възможни законодателни промени, настоящите Общи условия могат да бъдат едностранно променяни от Доставчика на услуги.
 2. В случай на извършване на промени в Общите условия, Доставчикът на услуги уведомява Потребителя за извършените промени чрез публикуването на текста на измененията на Уебсайта zala-rodopi.com в разумен срок преди окончателното им влизане в сила. Когато промените се отнасят до личните данни на Потребителя и тяхното обработване, Доставчикът на услуги изпраща предварително известие до актуалния адрес на електронна пощенска кутия, предоставен от Потребителя, съдържащо текста на измененията или Електронна препратка към Уеб страницата, на която са разположени изменените Общи условия. На Потребителя се предоставя разумен срок, за да се запознае с измененията в общите условия.
 3. Потребителят може да изрази несъгласие с промените в Общите условия чрез прекратяване на ползването на Услугите, достъпни за Потребителя. Ако Потребителят продължи да използва Услугите, предоставяни от Уебсайта zala-rodopi.com, след окончателното влизане в сила на промените или ако не уведоми изрично Доставчика на услуги, че отхвърля промените, ще се счита, че същият е изразил съгласието си с променените Общи условия.

 

XIII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът на услуги предприема необходимите мерки за защита на личните данни на Потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и разпоредбите на действащото европейско законодателство. Политиката на Доставчика на услуги за защита на личните данни е достъпна в Уебсайта www.zala-rodopi.com в Уеб страница, достъпна на адрес: http://zala-rodopi.com/правила-лични-данни/

XIV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Освен в изрично предвидените случаи, посочените в настоящите Общи условия, писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на бутон или маркиране на радио бутон или отметка в Уебсайта zala-rodopi.com и други подобни, доколкото изявлението е технически записано по начин, който дава възможност да бъде възпроизвеждано.
 2. С приемането на настоящите Общи условия и сключването на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат разменените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. В случай че Потребителят е посочил невалиден адрес на електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Доставчика на услуги, дори ако не е било получено.
 3. В случай че една или повече от клаузите на настоящите Общи условия бъде прогласена за недействителна изцяло или отчасти, това не влече недействителност на договора, на други негови клаузи или други отделни негови части, които продължават да бъдат в сила между страните. Недействителната клауза ще се счита за заместена от повелителните норми на закона или установената практика и обичаи.
 4. Настоящите Общи условия не намират приложение по отношение на Услуги, предоставяни със специални правила, установени от Доставчика на услуги, доколкото не е предвидено друго в настоящите Общи условия.
 5. Настоящите Общи условия са прилагат в съответствие със законите на Република България, като за всички неуредени от тях въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 6. Всички спорове между страните, възникващи от или отнасящи се до Договора, сключен помежду им, включително въпроси, свързани с тълкуването, недействителността, изпълнението или прекратяването на Договора, както и спорове по попълването на празноти в Договора или преработката му във връзка с нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство и добра воля чрез преговори и взаимни отстъпки от страните. В случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът може да бъде отнесен за разрешаване от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.
 7. Всички права, които не са изрично предоставени на Потребителя в настоящите Общи условия, са запазени и принадлежат на Доставчика на услуги.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на „МЪДРЕЦ“ ЕООД на 31.03.2017 г. и влизат в сила на 31.03.2017 г.

 

© 2017 МЪДРЕЦ ЕООД